Algemene verkoopsvoorwaarden X-Plus Software

Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van X-Plus Software bvba of aan de financiële organismen op de factuur vermeld, netto, contant; andersluidende overeenkomsten bij de bestelling uitgezonderd. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule. Alle klachten betreffende facturen moeten binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven worden overgemaakt. Na deze termijn is de klacht niet ontvankelijk.
 
Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een interest van 12 % opleveren en worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 12 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 25 Euro en een maximum van 5000,00 Euro.
 
De leveringstermijn door ons aangeduid is zuiver aanwijzend en houdt geen enkele verbintenis in. Geen enkele vertraging in de levering kan onze verantwoordelijkheid binden of aanleiding geven tot vergoedingen, boetes, totale of gedeeltelijke vernietiging van de contracten of aankoop voor rekening.
 
Tot volledige voldoening van alle vorderingen, die voor de koper uit de overeenkomst voortvloeien, blijven de aangerekende dienstverlening de uitsluitende eigendom van X-Plus Software bvba en kunnen deze in geval van niet tijdige betaling door ons worden stopgezet.
 
X-Plus Software bvba kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor defecte software, noch voor de schadelijke gevolgen van welke aard ook, noch voor het eventuele verlies van gegevens.
 
Elke toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen van zodra X-Plus Software bvba moet overgaan tot het invorderen via gerechtelijke weg van openstaande facturen. Zo komen ook alle toegekende betalingsmodaliteiten te vervallen ingeval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, dagvaarding van de R.S.Z. en/of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit. In deze gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) van rechtswege opeisbaar.
 
De algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen beide partijen wordt overeengekomen en aanvaard.
 
Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het district ANTWERPEN bevoegd.